Các Trung tâm

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Viết bởi admin   
Thứ ba, 11 Tháng 6 2013 14:50
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng, công tác quản lý chất lượng ISO và công tác thanh tra giáo dục.
 
Trung tâm Công nghệ thông tin
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 09:39
Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác quản lý hệ thống Công nghệ tin; công tác đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin.
 
Trung tâm Đào tạo quốc tế
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 09:34

Trung tâm đào tạo quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến đào tạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với các tổ chức trong nước và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực thông tin và truyền thông.

 
Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu
Viết bởi admin   
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 09:33
Trung tâm thông tin tư liệu có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện và công tác hỗ trợ hoạt động học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 
Trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp
Viết bởi admin   
Thứ hai, 11 Tháng 6 2012 14:43
Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ sinh viên, công tác tư vấn việc làm và công tác quan hệ doanh nghiệp.