Thông báo nộp giấy cam kết trả nợ vốn vay ưu đãi giáo dục

Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể HSSV năm cuối hệ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chính quy đã làm thủ tục vay vốn ưu đãi ở ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cam kết trả nợ vay tín dụng, cụ thể:
1. Đối tượng: HSSV các lớp chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đã làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương phải làm Giấy cam kết trả nợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp cho Nhà trường theo quy định. Xem danh sách xác nhận tại đây
2. Thời hạn nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/6/2017
3. Địa điểm nộp: Phòng Chính trị &Công tác Sinh viên.
Kính đề nghị lãnh đạo khoa chỉ đạo cố vấn học tập phối hợp đôn đốc nhắc nhở HSSV thực hiện làm Giấy cam kết trả nợ theo quy định của Nhà nước.
Sau thời hạn trên, SV nào không làm cam kết trả nợ, Phòng CT&CTSV sẽ không xác nhận tình trạng tốt nghiệp trước khi ra trường.
Mẫu “Giấy cam kết trả nợ” SV có thể tải tại trang web http://viethanit.edu.vn (Mục:  Sinh viên/văn bản biểu mẫu) của trường hoặc trang web http://vayvondihoc.moet.gov.vn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.