Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2014 – 2015

1. Mục đích yêu cầu

- Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trang bị một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố, trong nước và quốc tế.

- Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của nhà trường; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu lao động của xã hội.

- Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tăng cường cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận yêu cầu về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm.

- Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2014 - 2015 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; tổ chức thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập và có báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo Trường và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2.  Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức (Phụ lục kèm theo)

Stt

Khóa học

Thời gian học

Nội dung học

Địa điểm học

1

CĐ K6 và TC K3

13 – 14/9/2014

Sinh hoạt công dân cuối khóa

Hội trường Tròn

2

CĐ K7

20 – 21/9/2014

Sinh hoạt công dân giữa khóa

3

CĐ K8

NV1 & NV2

08 – 12/9/2014

Sinh hoạt công dân đầu khóa NV1&2

+ Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút

+ Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Phòng Công tác sinh viên:

- Giao cho Phòng Công tác sinh viên xây dựng kế hoạch và là đầu mối tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2014 – 2015;

- Mời báo cáo viên cho các nội dung sinh hoạt;

- Chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng nhiệm vụ, quản lý học sinh, sinh viên trong các buổi sinh hoạt;

- Tổ chức đánh giá các bài thu hoạch của học sinh, sinh viên; tham mưu cho BGH cấp chứng nhận hoàn thành tuần sinh hoạt công dân cho HSSV;

- Báo cáo kết quả “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” cho Ban Giám hiệu và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

3.2. Các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trạm Y tế, Đoàn TN, TT Phát triển ND Đào tạo, TT Thông tin tư liệu, chuẩn bị các nội dung báo cáo có liên quan.

3.3. Phòng Hành chính – Quản trị:

- Chuẩn bị nước uống cho báo cáo viên và sinh viên tại các buổi sinh hoạt;

- Phối hợp với Phòng CTSV chuẩn bị khoảng 350 chỗ ngồi tại Hội trường tròn;

- Hệ thống âm thành với 02 micro và  kỹ thuật viên hỗ trợ;

- Trang trí theo mẫu do phòng Công tác sinh viên đề xuất.

3.4. Trung tâm Công nghệ thông tin

Cáp tín hiệu VGA từ sân khấu hội trường đến phòng kỹ thuật.

4. Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.