Quyết định về việc cấp học bổng khen thưởng thành tích học tập khóa 10 (2016-2019) trong nhập học Tuyển sinh 2016

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-CĐVH ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành Chế độ ưu đãi đối với sinh viên trúng tuyển trong tuyển sinh năm 2016;

Căn cứ kết quả nhập học cao đẳng khóa 10 (2016-2019) của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khen thưởng thành tích học tập tương đương 100% học phí học kỳ I (2016-2017) cho 10 sinh viên có tên sau đây có điểm xét tuyển cao nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, cụ thể:

TT

Họ lót

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Tổng điểm

Ngành trúng tuyển

Kết quả xét

1

Nguyễn Viết

Ngọc

Nam

31/07/1998

19,25

Thiết kế đồ họa

Kết quả thi THPTQG

2

Nguyễn Thị

Phi

Nữ

17/10/1998

18,05

Quản trị kinh doanh

Kết quả thi THPTQG

3

Đặng Đức

Thịnh

Nam

25/05/1998

18,00

Thiết kế đồ họa

Kết quả thi THPTQG

4

Đặng Văn

Nam

05/07/1998

17,73

Công nghệ thông tin

Kết quả thi THPTQG

5

Nguyễn Thùy

Vân

Nữ

21/09/1998

17,53

Thiết kế đồ họa

Kết quả thi THPTQG

6

Thân Thị Kim

Ngọc

Nữ

22/02/1998

9,10

Công nghệ thông tin

Kết quả học tập THPT

7

Phạm Thị Kim

Nhã

Nữ

15/05/1998

8,47

TT đa phương tiện

Kết quả học tập THPT

8

Nguyễn Thị

Ly

Nữ

14/11/1998

8,47

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Kết quả học tập THPT

9

Bùi Hữu

Nam

28/02/1997

8,41

TT đa phương tiện

Kết quả học tập THPT

10

Nguyễn Thị

Hoa

Nữ

11/06/1998

7,73

Công nghệ thông tin

Kết quả học tập THPT

 

Điều 2. Cấp học bổng khen thưởng thành tích học tập tương đương 50% học phí học kỳ I (2016-2017) cho 15 sinh viên có tên sau đây có điểm xét tuyển cao tiếp theo trong kỳ tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, cụ thể:

 

TT

Họ lót

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Tổng điểm

Ngành trúng tuyển

Kết quả xét

1

Trần Hữu

Nhựt

Nam

13/07/1995

17,23

Công nghệ thông tin

Kết quả thi THPTQG

2

Nguyễn Tấn

Hưng

Nam

04/06/1998

17,05

Công nghệ thông tin

Kết quả thi THPTQG

3

Lê Thị Quỳnh

Hương

Nữ

04/10/1998

16,50

Quản trị kinh doanh

Kết quả thi THPTQG

4

Nguyễn Thị Lê

Na

Nữ

22/10/1997

16,50

TT đa phương tiện

Kết quả thi THPTQG

5

Nguyễn Thị

Tín

Nữ

26/11/1998

16,50

Công nghệ thông tin

Kết quả thi THPTQG

6

Nguyễn T Bích

Phượng

Nữ

16/08/1998

16,45

Thiết kế đồ họa

Kết quả thi THPTQG

7

Hồ Thăng

Mến

Nam

20/02/1998

16,35

Công nghệ thông tin

Kết quả thi THPTQG

8

Nguyễn Hoàng

Nam

Nam

02/01/1998

15,93

Công nghệ thông tin

Kết quả thi THPTQG

9

Nguyễn Thị Thu

An

Nữ

01/07/1997

7,67

Quản trị kinh doanh

Kết quả học tập THPT

10

Nguyễn Thành

Luân

Nam

19/01/1992

7,50

Công nghệ thông tin

Kết quả học tập THPT

11

Đoàn Thị Thanh

Minh

Nữ

02/11/1998

7,30

Quản trị kinh doanh

Kết quả học tập THPT

12

Nguyễn Văn

Toàn

Nam

20/01/1998

7,23

Công nghệ thông tin

Kết quả học tập THPT

13

Lê Thị Ngọc

Trâm

Nữ

01/01/1996

7,13

TT đa phương tiện

Kết quả học tập THPT

14

Lê Văn Tấn

Lin

Nam

19/11/1998

7,13

Công nghệ thông tin

Kết quả học tập THPT

15

Trịnh Duy

Phương

Nam

18/08/1998

7,07

Marketing

Kết quả học tập THPT

 

Điều 3. Phòng Kế hoạch – tài chính có trách nhiệm cấp học bổng cho sinh viên theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị: Đào tạo; Kế hoạch - Tài chính; Chính trị & Công tác sinh viên; Hành chính-Quản trị; Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.