Quyết định về việc chi Trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/GDĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998, Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2009 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Xét đề nghị của Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tại Tờ trình số 02 /TTr-CTSV ngày 12/01/2016 về việc xin phê duyệt danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 cho 04 sinh viên đang học tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn thuộc các đối tượng là sinh viên mồi côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vượt khó học tốt (có danh sách kèm theo). Tổng số tiền chi trợ cấp là 2.400.000 đ (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Chính trị & Công tác sinh viên có trách nhiệm lập thủ tục chi trả trợ cấp xã hội cho sinh viên theo đúng quy định.

Điều 3. Thời gian hưởng trợ cấp và mức hưởng trợ cấp hàng tháng theo từng đối tượng cụ thể như sau:

- Thời gian hưởng: 6 tháng / học kỳ.

- Mức hưởng trợ cấp:

+  Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:          100.000 đ

+ SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, học tập loại Khá:    100.000đ      

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị: Chính trị & Công tác sinh viên; Kế hoạch - Tài chính; Đào tạo; Hành chính – Quản trị; Trưởng các khoa và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.