Thông báo v/v v nộp giấy cam kết trả nợ vốn vay ưu đãi giáo dục

Căn cứ quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV);

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể HSSV năm cuối hệ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chính quy đã làm thủ tục vay vốn ưu đãi ở ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cam kết trả nợ vay tín dụng, cụ thể:

1. Đối tượng: HSSV các lớp chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đã làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương phải làm Giấy cam kết trả nợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp cho Nhà trường theo quy định (có mẫu kèm theo)

2. Thời hạn nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2015

3. Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên.

Kính đề nghị lãnh đạo khoa chỉ đạo cố vấn học tập phối hợp đôn đốc nhắc nhở HSSV thực hiện làm Giấy cam kết trả nợ theo quy định của Nhà nước.

Sau thời hạn trên, HSSV nào không làm cam kết trả nợ, Phòng CTSV sẽ không xác nhận tình trạng tốt nghiệp trước khi ra trường.

Mẫu “Giấy cam kết trả nợ” HSSV có thể tải tại trang web http://viethanit.edu.vn (Menu VĂN BẢN\Biểu mẫu) của trường hoặc trang web http://vayvondihoc.moet.gov.vn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.