QUYẾT ĐỊNH cấp học bổng tài trợ Học kỳ II năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn;

Căn cứ Biên bản số 02 ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng xét cấp học bổng học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2013-2014;

Xét tờ trình số 41 /TTr-CTSV ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Phòng Công tác sinh viên về việc phê duyệt kết quả xét chọn cấp học bổng tài trợ học tập của Tập đoàn Sunny Korea, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn học kỳ II năm học 2013-2014;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng công tác Sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng tài trợ của Tập đoàn Sunny Korea, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong học kỳ II năm học 2013-2014 cho 10 sinh viên. Với tổng kinh phí 24.800.000 đồng (có danh sách kèm theo), cụ thể:

+ Mức học bổng Hệ cao đẳng: Học bổng Giỏi                  : 2.480.000 đồng/kỳ

Điều 2. Học bổng học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên có tên trong danh sách tại điều 1 được hưởng 5 tháng.

Điều 3. Phòng Kế hoạch – tài chính có trách nhiệm cấp học bổng cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Công tác sinh viên; Đào tạo; Kế hoạch - Tài chính; Hành chính – Quản trị; Trưởng các Khoa và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định

 

Danh sách kèm theo vui lòng tải tại đây