QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN


Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT- BGDĐT ngày 01/08/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản số 02 họp ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng xét cấp học bổng học sinh, sinh viên về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 63 học sinh, sinh viên trong học kỳ II năm học 2013 – 2014 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn trong đó 62 sinh viên hệ cao đẳng chính quy; 01 học sinh hệ trung cấp với tổng kinh phí: 150.050.000 đồng (có danh sách kèm theo), Cụ thể:

+ Mức học bổng Hệ cao đẳng chính quy và hệ cao đẳng liên thông:

Học bổng loại Khá            : 2.260.000 đồng/kỳ

Học bổng Giỏi                  : 2.480.000 đồng/kỳ

Học bổng Xuất sắc           : 2.710.000 đồng/kỳ

+ Mức học bổng Hệ trung cấp:

Học bổng loại Khá                        : 1.970.000 đồng/kỳ

Điều 2. Học bổng học kỳ II năm học 2013-2014 cho học sinh, sinh viên có tên trong danh sách tại điều 1 được hưởng 5 tháng.

Điều 3. Phòng Kế hoạch – tài chính có trách nhiệm cấp học bổng cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Đào tạo; Kế hoạch – Tài chính; Công tác sinh viên; Hành chính – Quản trị; Trưởng các Khoa và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách kèm theo vui lòng tải tại đây