(Tra theo mã sinh viên, hoặc tên. Vd: CCHT020020)

  


(Chức năng tra cứu văn bằng nhằm thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời phục vụ cho nhu cầu tra cứu, phục vụ cho việc thẩm tra văn bằng cho Doanh nghiệp khi sinh viên đến xin việc và các vấn đề có liên quan...)