Báo cáo ba công khai năm học 2016 – 2017

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện quy chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy (Biểu mẫu 01)

- Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu02)

- Công khai các môn học/ học phần/ mô đun của từng khoá học, chuyên ngành (Biểu mẫu 03)

- Công khai giáo trình, tài liệu tham khảo do trường tổ chức biên soạn (Biểu mẫu 04)

- Công khai đồ án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ cao đẳng (Biểu mẫu 05)

- Công khai hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp (Biểu mẫu 06)

- Công khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn (Biểu mẫu 07)

- Công khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai điều kiện cơ sở vật chất (Biểu mẫu 08)

- Công khai về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu mẫu 09, Biểu mẫu 10)

3. Công khai tài chính

- Công khai tài chính theo Biểu mẫu 11

Các nội dung cụ thể xem tại biểu mẫu và phụ lục đính kèm.